Většina z nás vlastní nějakou nemovitost, dům, byt či pozemek, mnohé z těchto nemovitostí se v rodinách dědí prakticky po generace. Údaje o těchto nemovitostech a jejich vlastnících jsou evidovány v Katastru nemovitostí. Z různých příčin však tento úřad stále obsahuje řadu chyb, tudíž dodnes existuje více než 150 tisíc nemovitostí, u nichž není zapsán žádný vlastník, nebo u něj nějaký z podstatných údajů chybí.

V souladu s občanským zákoníkem je letošní rok, rok 2023, posledním, kdy se mohou skuteční vlastníci takových nemovitostí přihlásit o svá práva. Úderem nového roku 2024 tedy všechny nemovitosti s nevyjasněným vlastnictvím propadnou státu. Co to tedy znamená? Nejsou mezi nimi i ty vaše? Nepatřily některé z nich v minulosti vaší rodině? A co dělat, pakliže přijdete na to, že ano?

 O jaké nemovitosti se jedná?

Počet nemovitostí ohrožených propadnutím státu je rozsáhlý. Nejvíce se jich nachází právě v Jihomoravském a Zlínském kraji, ve Středočeském kraji je počet takových nemovitostí rovněž nadprůměrný. Nejčastěji se jedná o pozemky – ornou půdu, lesní pozemky či travní porosty, méně časté jsou pak rodinné domy, chaty nebo garáže.

 Co znamená pojem nedostatečně identifikovaný vlastník?

U řady nemovitostí není vlastník znám vůbec, čili v Katastru nemovitostí chybí o vlastníkovi jakákoliv informace. Druhou kategorií jsou nedostatečně identifikovaní vlastníci, neboli osoby, u nichž chybí důležité informace k jejich jednoznačné identifikaci, jako například datum narození nebo adresa trvalého pobytu, tudíž je nelze dohledat.

 Jak se mohlo stát, že nemovitost nemá majitele?

Původ takových chyb hledejme v minulosti, konkrétně v padesátých letech minulého století. Evidence vlastnictví byla v této době úplně zrušena, následně se zavedly jenom zjednodušené evidence, ovšem tyto nejsou dostačující pro jednoznačné určení vlastnictví. Týká se to však i právnických osob, kdy vlastnictví mohlo být převedeno na státní organizace či spolky, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, u kterých nastala chyba při privatizaci.

Jak se bránit a co dělat?

Oprava údajů v o vlastnictví může být provedena pouze na popud vlastníka. Proto je vhodné překontrolovat vaše údaje u všech vašich nemovitostí u Katastrálního úřadu. Využít můžete bezplatné nahlížení v Katastru nemovitostí – viz https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Aktuální informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí naleznete na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – viz https://www.uzsvm.cz/seznam-niv. Zde si můžete stáhnout kompletní seznam a vyhledat nemovitosti dle konkrétní obce, katastrálního území, parcelního čísla či vlastníka.

Pakliže zde naleznete své jméno, jméno svých již nežijících příbuzných či předků, pak to musíte být právě vy, kdo se musí o majetek přihlásit a doložit své vlastnictví patřičnými dokumenty. V takovém případě shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví, anebo se rovnou obraťte na místně příslušné pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde Vám s potřebným postupem konkrétněji rádi poradí.

Domníváte-li se, že jste vlastníkem nemovitosti, která je v Katastru nemovitostí zapsána na jiného vlastníka, máte jedinou možnost domáhat se nápravy, a to podat žalobu na určení vlastnictví nemovitosti soudní cestou.

Pouze do konce roku 2023.

Poslední termín pro přihlášení vlastnictví a zabránění propadnutí nemovitosti státu je 31. prosince 2023, kdy uběhne lhůta daná občanským zákoníkem. Po tomto datu již bude nutné prokázat vlastnický nárok pouze pravomocným rozhodnutím soudu. Využijte tedy toto období k revizi svého či rodinného majetku, překontrolujte správnost všech údajů a vyhněte se tak budoucím nepříjemnostem a nákladům na prokazování vlastnictví.

 

Ing. Jaroslav Šilhavík

jednatel